Εργαστήριο Ολοκληρωμένης Τεχνικής Υποστήριξης Σύγχρονων Εργαστηρίων Δοκιμών

Laboratory Audits

Εκπαίδευση Υπευθύνων Ποιότητας και Εσωτερικών Επιθεωρητών Εργαστηρίων για να αναλάβουν τους ομόνυμους ρόλους και να τεκμηριώνουν κατάλληλη επάρκεια ως απαιτείται εκ των διεθνών προτύπων διαπίστευσης της σειράς ISO17000 και από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (ΚΟΠΠ).